• 5. INDICADORS LLEI TRANSPARÈNCIA
  • a. Planificació i organització del Club.
   • a.i. Plans i/o programes anuals i pluriennals del Club: Veure pressuposat del Club en la nota 25.3 de la memòria dels comptes anuals.
  • b. Contractes convenis i subvenciones
   • b.i. Contractació amb Administracions Publiques: llistat de contractes i/o convenis subscrits amb AAPP veure document
   • b.ii. Subvencions: veure nota 18 de la memòria dels comptes anuals
  • c. Òrgans directius del Club
   • c.i. Retribucions dels membres del Consell d’administració:
    • c.i.1. Els consellers del Villarreal CF S.A.D. no cobren cap quantitat per la labor realitzada com a tals. Tampoc reben cap quantitat en concepte de dietes o similars per assistència a les reunions del Consell d’Administració.
    • c.i.2. Les remuneracions que reben els consellers, d’acord amb el que es mostra en la nota 23 dels comptes anuals, es deuen a la contraprestació que reben per la seua relació laboral amb el Club.
   • c.ii. Les retribucions més despeses de viatge i representació dels membres de la direcció del Club durant l’exercici 21-22 han ascendit a 1.088 milers.
  • d. Informació econòmica i pressupostària
   • d.i. Pressupost aprovat per la LFP: veure nota 25.3 dels comptes anuals.
   • d.ii. Comptes anuals Villarreal CF, S.A.D. amb informe d’auditoria: veure document
   • d.iii. Els honoraris pagats als agents/intermediaris de jugadors pels serveis prestats en els comptes anuals corresponents a la temporada 21-22 ascendeixen a 5.169.714,18 euros.