Delegat del Menor
Delegat del Menor

En compliment del que es preveu en la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència, el Club disposa de la figura del Delegat de Protecció del menor, a fi que les persones menors d’edat que participen en activitats formatives o esportives del Club puguen acudir per a expressar les seues inquietuds. El Delegat de Protecció del menor s’encarregarà de la difusió i el compliment dels protocols establits, així com d’iniciar les comunicacions pertinents en els casos en els quals s’haja detectat una situació de violència sobre la infància o l’adolescència.

També adoptarà les mesures necessàries perquè la pràctica de l’esport, de l’activitat física, de la cultura i de l’oci no siga un escenari de discriminació.

Per a qualsevol consulta o informació: delegadomenor@villarrealcf.es