• 4. Transparència en les contractacions i serveis
  • a. Informació sobre contractacions:
   • a.i. Informació sobre transaccions de jugadors (adquisicions i traspassos ja siguen temporals o definitives): Veure nota 7 de la memòria dels comptes anuals.
   • a.ii. Cost de plantilla aprovat per la Lliga de futbol professional. L’import per a la temporada 23/24 ha sigut de 126.668 milers d’euros.
   • a.iii. Nombre de jugadors menors d’edat amb llicència del Club: veure document
  • b. Informació sobre subministradors de béns i serveis
   • b.i. Llistat de contractistes i proveïdors més rellevants del Club. veure document