CONDICIONS GENERALS QUE REGULEN L'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC https://www.villarrealcf.es (d'ara endavant 'LA WEB')

Aquestes són les condicions generals que el VILLARREAL, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.

L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

 • S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:
 • Que siga compatible amb els fins de la web.
 • Que es realitze amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seua utilització amb finalitats comercials o per a la seua distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 • Que cap dels continguts relacionats amb la Web siguen modificats de cap manera.
  Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la Web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.
 • El VILLARREAL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.
 • El VILLARREAL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobe actualitzada. El VILLARREAL durà a terme, sempre que no concorren causes que ho facen impossible o de difícil execució, i tan prompte tinga notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL:

El VILLARREAL és titular dels drets de propietat intel·lectual referits a la seua pàgina web i específicament dels relatius a la marca registrada VILLARREAL CLUB DE FUTBOL.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el VILLARREAL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seua menció o aparició al web l’existència de drets o responsabilitat alguna del VILLARREAL sobre aquests , com tampoc respatller, patrocini, o recomanació per part del VILLARREAL llevat que es manifeste de manera expressa.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seua revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial del VILLARREAL donarà lloc a les responsabilitats legalment establits.

Tot enllaç de tercer a la Web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web, a favor de tercers no autoritzat.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT:

 1. Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que puga efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. El VILLARREAL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogueren derivar d’aquest accés o ús.

  El VILLARREAL, no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguen produir ni dels danys que puguen causar al sistema informàtic del usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com conseqüència de:

  • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que siga utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la web
  • Un mal funcionament del navegador
  • De l’ús de versions no actualitzades del mateix

  El VILLARREAL no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la web, sempre que siguen aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

  En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixen en:

  1. 1.Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
  2. 2.Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  3. 3.Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  4. 4.Activitats o continguts que posen en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

  Haurà de fer arribar la seua reclamació a l’adreça de correu info@villarrealcf.es .

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES:

  • La pàgina disposa d’una cookie que permet al nostre sistema recordar l’idioma escollit per l’usuari. D’aquesta manera s’evita la selecció de l’idioma en les visites successives al nostre web. Aquesta cookie no és invasiva ni nociva i la seua única funció és informar el sistema de l’idioma anteriorment escollit per l’usuari. Si aquest ho desitja, pot denegar tota cookie des de l’opció de menú corresponent del seu propi navegador.
  • El VILLARREAL i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés, o ús de la web. En el cas que l’usuari tinga el domicili fora d’Espanya, el VILLARREAL i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de València (Espanya).

  La contractació dels serveis prestats implicarà el consentiment exprés del Client per a la cessió de les seues dades de caràcter personal contingudes en el referit fitxer automatitzat al canal de vendes que col·labora amb el Villarreal C.F. S.A.D. en la comercialització dels seus Serveis, així com a aquelles altres persones o entitats la intervenció siga necessària per a la prestació dels Serveis pel Villarreal C.F. S.A.D. al Client o per respondre a les sol·licituds de productes o serveis realitzades pel Client a través dels Serveis d’Internet prestats pel Villarreal C.F. S.A.D.. Aquesta cessió només podrà tenir com a finalitat la realització per part dels cessionaris de tasques d’informació, formació i comercialització en relació amb els referits productes i serveis sol·licitats pel client.

  Domicili del Villarreal CF: Ciutat Esportiva (Oficines). Camí Miralcamp s/n. 12540, Vila-real (Castelló).
  Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: Inscrita al Registre Mercantil de Castelló, en el Tom 712, Foli 135, Secció G, Llibre 279, Full CS-7677, Inscripció 1ª.