• 3. Transparència econòmic financera
  • a. Informació comptable
   • a.i. Data de dipòsit dels comptes anuals: Els últims comptes dipositats al registre mercantil van ser les de la temporada 17/18 i van ser registrades el dia 17 de gener del 2019.
   • a.ii. La data de lliurament dels últims comptes anuals del Club al Consell Superior d'Esports va ser el dia 23 de novembre de 2018.
   • a.iii. La data de lliurament dels últims comptes anuals del Club juntament amb la informació financera requerida per la Lliga de futbol professional va ser el 23 de novembre de 2018.
   • a.iv. Estats financers intermedis: veure document
   • a.v. Punt d'equilibri: Veure nota 25.2 de la memòria dels comptes anuals.
   • a.vi. Comptes d'entitats vinculades: Fundació del Villarreal. veure document
  • b. Indicadors econòmic financers
   • b.i. Ràtio Patrimoni (Net / (Passiu + Patrimoni net)): Veure nota 25.5 de la memòria dels comptes anuals.
   • b.ii. Rellevància de la primera plantilla (Despeses associades primera plantilla / total despeses): Veure nota 25.5 de la memòria dels comptes anuals.
   • b.iii. Endeutament del club (deutes totals / ingressos rellevants segons LFP): Veure nota 25.2 de la memòria dels comptes anuals.
   • b.iv. Inversió en jugadors (Inversió en jugadors / ingressos rellevants) Veure nota 25.5 de la memòria dels comptes anuals.
  • c. Informació sobre ingressos i despeses
   • c.i. Desglossament dels ingressos rellevants segons LFP: Veure nota 25.2 de la memòria dels comptes anuals.
   • c.ii. Desglossament Despeses rellevants segons LFP: Veure nota 25.2 de la memòria dels comptes anuals.
   • c.iii. Despeses associades a la primera plantilla: Veure nota 25.2 de la memòria dels comptes anuals.
  • d. Dades sobre endeutament:
   • d.i. Endeutament del Club: Veure nota 9.b de la memòria dels comptes anuals.
   • d.ii. Deutes amb les AAPP: Veure nota 12 de la memòria dels comptes anuals.
APP
OFICIAL

APP
OFICIAL